Lõve jõe suudmeala avamine ja elupaikade taastamine 

Antud projekti eesmärgiks on tagada Euroopa Liidus kaitstavale jõesilmule ning rannikumeres elunevatele siirdelise eluviisiga mageveekaladele rändevõimalus Lõve jões asuvatele kudealadele.

Lõve jõgi on Saaremaa üks suuremaid jõgesid. Laidevahe laht ja sinna suubuv Lõve jõgi on olnud Saaremaal üks olulisemaid kalaliikide kudealasid. Laidevahe-Orissaare piirkonna lahtede kalastik on käesoleval ajal küllaltki liigirikas, kuid probleeme tekitab lahtede vaheline halb veevahetus ja madalvee perioodil kalade rändevõimaluste puudumine Oessaare lahest Lõve jõkke. Lisaks on problemaatiline Lõve jõe suudme täitumine setetega ja kinni kasvamine. 

Lõve jõgi on Euroopa Liidus kaitstavale jõesilmule kudealaks, kus on sellele kalale sobivaid kiirevoolulisi lõike kruusase ja kivise põhjaga. Kuid jõe suudmeala on madal, kalade pääse kudealadele piiratud ning seetõttu on kalastik muutunud järjest liigivaesemaks. Jõe keskjooks on elupaigaks ka jõevähi populatsioonile.

Projekti raames puhastatakse Laidevahe ja Oessaare lahte ühendav vooluveekogu, osaliselt Oessaare laht ja Lõve jõe suue. Lõve jõele rajatakse kaks kudeala jõesilmule ja üks kärestik. Tegevuse tulemusena tagatakse jõesilmu populatsiooni säilimine – paranevad kalade rändetingimused Lõve jõe ning Oessaare ja Laidevahe lahtede vahel ning kalade sigimisvõimalused Lõve jões. Lisaks paranevad Lõve jõe, Laidevahe ja Oessaare lahtede ökoloogiline seisund ning potentsiaal kalastiku elupaigana.

Projekti raames tehakse koostööd MTÜ-ga Jätkusuutlik Saaremaa, mis osaleb projektis eksperdina. See MTÜ viib läbi ja koordineerib praktilistele tegevustele eelnevaid tegevusi: alusuuringud, projekteerimine, huvigruppide kaasamine, vajalike kooskõlastuste ja lubade vormistamine ja taotlemine. MTÜ-l on kogemusi uuringute läbiviimisel, projekteerimistööde korraldamisel, hangete läbiviimisel ja projekti aruandluse koostamisel.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 Keskkonnaministeeriumi programmi „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“ kaudu. 

Projektiga seonduv info: laidevahe.loodus@gmail.com