Laidevahe kaitsealad

Laidevahe kaitsealade alla kuuluvad Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala, mis asuvad Saaremaa lõunarannikul Pihtla ja Valjala valdade piiril. Kaitseala keskossa jäävad Laidevahe ja Oessaare lahed. Lõunasse jääb Liivi laht. Laidevahe kaitseala põhjaosas suubub Oessaare lahte Lõve jõgi ning Sakla ja Masa peakraav.

Laidevahe looduskaitseala on moodustatud 2002. aastal eesmärgiga kaitsta Laidevahe lahte ja saarestikku ning jäänukjärvi, ohustatud poollooduslikke kooslusi ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaikasid. Kaitseala kogupindala Kaitseala kogupindala on 2455 ha, millest maismaa moodustab 62% ja veeosa 38%. Veeosa hõlmab kaitseala rannikujärved (Oessaare, Poka, Põldealuse ja Aenga laht, Ristlaiu abajas) ja Laidevahe lahe ning kaitsealasse jääva rannikumere. Alates 2003. aastast on Laidevahe looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri.

Siiksaare-Oesaare hoiuala eesmärgiks on kaitsta erinevaid elupaigatüüpe: avamere ja loodete piirkondi, Läänemere kesk- ja põhjaosa saarestikke ja rannaniite, kadastikke, poollooduslikke rohumaid ja põõsastikke, kõrgrohustuid, madalsoid ning metsasid. Linnuliigid, kelle elupaikasid kaitstakse: sarvikpütt, hüüp, kühmnokk-luik, väikeluik, laululuik, hallhani, valgepõsk-lalgle, viupart, rägapart, luitsnokk-part, aul, roo-loorkull, sookurg, liivatüll, niidurüdi, tutkas, mustsaba-vigle, kivirullija, kalakajakas, väiketiir ja rästas-roolind. Hoiuala moodustati 2006. aastal ning selle kogupindala on 1518 ha, millest maismaa modustab 30% ja veeosa 70%.

Siiksaare-Oesaare hoiuala määrus.

Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oesaare hoiuala asuvad Siiksaare-Oessaare loodusalal ja Siiksaare-Oessaare lahtede linnualal (kuuluvad Natura 2000 alade võrgustikku).

Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020.

Katkend filmist "Meie oma maa":