(@ Annika Reino)

MTÜ Laidevahe Loodus loodi 2002. aastal. Enne MTÜ loomist toimus Laidevahe Looduskaitseala vormistamine, mis aga venis pikale ja seetõttu otsustasid Kalev Au, Annika Reino, Sirje Niitmets ja Kaljo Tuuling ootamise asemel moodustada MTÜ Laidevahe Loodus.

MTÜ Laidevahe Looduse kaitstavad alad jäävad Laidevahe piirkonda, mis asub Saaremaa lõunarannikul Valjala ja Pihtla valdade piiril. MTÜ tegevuse raames taastatakse poollooduslikke kooslusi ja hooldatakse neid, rajatakse ja hooldatakse kaitseala turismitaristut, korraldatakse ja osaletakse looduskaitselistel üritustel Laidevahe piirkonnas ja ka laiemalt. Suurt tähelepanu on pööratud Laidevahele suubuvate vooluveekogude (Lõve jõgi, Masa peakraav) ja siselahtede (Oessaare ja Poka laht) korrashoiule ja kudealade säilimisele.